Słownik

Słownik pojęć biznesowych

Akcja / Akcje

Papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Także ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub część kapitału akcyjnego. Wyróżniamy osiem rodzajów akcji: imienne, na okaziciela, aportowe, gotówkowe, uprzywilejowane, nieme, do których przypisany jest obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych, założycielskie.

Aktywa

Kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Jeśli zasób majątkowy nie spełnia któregoś z powyższych kryteriów, nie może być ujęty w bilansie.

Aktywizacja sprzedaży

Aktywizacja sprzedaży jest powiązana ze zwiększeniem popytu, stawieniem czoła konkurencji, usprawnieniem produkcji i dystrybucji. Działania kierowane są do potencjalnych i taktycznych nabywców produktu. Wyróżniamy dwie strategie aktywizacji sprzedaży: puch i pull.

Analiza biznesowa

To określenie potrzeb i rozwiązań problemów biznesowych. Rozwiązania często zawierają element rozwoju systemów, ale mogą również składać się z udoskonaleń procesu lub zmiany organizacyjnej lub planowania strategicznego czy rozwoju polityki biznesowej.

Antydumping

Zwalczanie dumpingu, czyli sprzedaży towarów po cenach niższych niż w kraju eksportera.

Asap

Popularny akronim wyrażenia as soon as possible, czyli „tak szybko, jak to możliwe. Używany w momencie, kiedy trudno określić termin realizacji jakiegoś zadania, z jednoczesnym wymaganiem lub podjęciem się jego wykonania w najbliższym wolnym terminie.

Bankructwo, upadłość

Procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, polegająca głównie na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli.

Bilans

Zestawienie aktywów i pasywów jednostki sporządzone na początek i koniec okresu sprawozdawczego w organizacjach prowadzących księgowość pełnej rachunkowości. Należy do obowiązkowych sprawozdań finansowych.

Branding

Technika marketingowa polegająca na kreowaniu i utrwalaniu w umysłach konsumentów faktu istnienia oraz pozytywnego wizerunku konkretnej marki.

Buzzword

Słowo lub fraza, która używana jest w celach marketingowych lub propagandowych. Szczególnie powszechne w informatyce, lecz kwestia ta dotyczy też innych dziedzin.

Cele osiągalne

Cel zbyt ambitny podkopuje wiarę w jego osiągnięcie i tym samym motywację do jego realizacji.

CRM

Customer Relationship Management, CRM – to zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami.

Deadline

Termin oznaczający cezurę bądź granicę czasową, przed jaką dana czynność ma zostać wykonana.

Dealer

Osoba lub przedsiębiorstwo handlujące produktami określonej marki, pośrednika między producentem a kupującym.

Deponent

Osoba, firma czy organizacja, która złożyła depozyt.

Dystrybucja

Obejmuje wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych, czasowych, ilościowych i asortymentowych różnic występujących między sferą produkcji i sferą konsumpcji.

Działalność gospodarcza

Forma aktywności przedsiębiorców działających na rynku.

Eksport

Sprzedaż towarów lub usług wytwarzanych w danym kraju podmiotom zagranicznym. Zgodnie z prawem podatkowym krajów należących do Unii Europejskiej eksportem określa się sprzedaż towarów lub usług poza UE.

Employer branding

Budowanie wizerunku pracodawcy – może być wewnętrzny, lub zewnętrzny.

Ewaluacja

Systematyczne badanie wartości lub cech konkretnego działania, bądź obiektu z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia.

Feedback

Sprzężenie zwrotne, informacja zwrotna odbiorców usług, klientów, konsumentów dotycząca produktu, działania lub systemu zarządzania.

Fuzja

Połączenie kliku (najczęściej dwóch) przedsiębiorstw w jedno.

GIODO

Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych.

Grupy fokusowe

Grupy fokusowe są narzędziem wykorzystującym prowadzoną przez facylitatora dyskusję w obrębie małej grupy mieszkańców (zazwyczaj od 6 do 12 osób). Przyjmują zazwyczaj postać pojedynczych sesji, choć niekiedy spotkanie może się odbywać jednocześnie w kilku miejscach (w których pracują wydzielone podgrupy).

Grywalizacja / Gamifikacja

Wykorzystanie mechaniki znanej np. z gier fabularnych i komputerowych, do modyfikowania zachowań ludzi w sytuacjach niebędących grami, w celu zwiększenia zaangażowania ludzi. Technika bazuje na przyjemności, jaka płynie z pokonywania kolejnych osiągalnych wyzwań, rywalizacji, współpracy itp. Grywalizacja pozwala zaangażować ludzi do zajęć, które są zgodne z oczekiwaniami autora projektu, nawet jeśli są one uważane za nudne lub rutynowe.

Identyfikacja firmy

Podstawowe narzędzie, służące kreowaniu wizerunku marki firmy na rynku. Termin ten określa ogół symboli i zachowań stosowanych w firmie w celu uzyskania czytelnej i spójnej identyfikacji rynkowej i wyróżnienia jej spośród konkurencyjnych marek. Spójny system wizualny jest najważniejszym elementem całościowej identyfikacji.

Import

Zakup towarów lub usług za granicą w celu wykorzystania ich na rynku krajowym. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego w Polsce importem można określić zakup towarów lub usług w krajach spoza Unii Europejskiej.

Inwestor

Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która inwestuje wolne czasowo środki finansowe w przedsięwzięcia mogące przynieść zysk. Jest to podmiot gospodarczy, który w warunkach ryzyka dokonuje inwestycji kapitałowej poprzez stworzenie lub zakup elementów majątku, np. zakup zakładu przemysłowego – pośrednio w celu produkcji dób lub realizacji usług do przyszłej konsumpcji oraz bezpośrednio w celu odniesienia w przyszłości zysku z zainwestowanego kapitału. Proces ten umożliwia prowadzenie rozszerzonej reprodukcji społecznej, czyli osiąganie wzrostu gospodarczego.

Jakość

Pojęcie filozoficzne zdefiniowane przez Platona jako "pewien stopień doskonałości". Nazwę łacińską, która zachowała się w językach romańskich utworzył Cyceron tłumacząc termin grecki.

Kampania reklamowa

Zespół działań marketingowych, odbywających się w mediach masowych, mających na celu osiągnięcie zakładanego celu marketingowego reklamodawcy. Działania te skierowane są do wybranej grupy docelowej. Cele kampanii reklamowej mogą być określone różnie.

Klauzula

Zastrzeżenie, postanowienie lub warunek w umowie.

Konkurencja

Mechanizm, za pomocą którego wszyscy uczestnicy procesu gospodarowania na poszczególnych rynkach dążą do osiągnięcia jak największych korzyści.

Konsument

Osoba, która nabywa towary na własny użytek.

Kontrakt

W prawie cywilnym zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki.

Licencja

Dokument prawny lub umowa, określająca warunki korzystania z produktu firmowego, znaku handlowego lub patentu.

Licytacja

Rodzaj publicznej sprzedaży, w której nabywcą zostaje osoba lub podmiot prawny, która zadeklaruje najwyższą kwotę. Licytacja zawsze odbywa się "w górę" poprzez postąpienie. Mechanizm ten wykorzystuje się najczęściej podczas różnego rodzaju aukcji, których celem jest sprzedaż przedmiotu (nieruchomości, dzieła sztuki, długu).

Mailing

Elektroniczna forma biuletynu – czasopisma rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów.

Marka

Znak określający producenta: nazwa lub symbol graficzny (znak towarowy) umieszczany na wyrobach w celu ochrony przed naśladownictwem lub podrabianiem, podszywaniem się, przypisywaniem sobie autorstwa. Traktowana jest jako rodzaj świadectwa: producent nie wstydzi się swego wyrobu, „podpisując” go, gwarantuje jego jakość. Stąd „marka” jest synonimem opinii.

Marketing

Działania, zespół instytucji i procesów służących tworzeniu, komunikowaniu, dostarczaniu i wymianie produktów, które mają wartość dla klientów, partnerów i społeczeństwa.

Marketing szeptany

Działania marketingowe mające za zadanie dotarcie z informacją marketingową do odbiorcy za pośrednictwem bezpośredniego, wyglądającego na „spontaniczny” przekazu ustnego.

Nadwyżka

Suma dochodów budżetowych przewyższająca wydatki budżetowe; jeden z rodzajów nadwyżki finansowej.

Nakładca

Osoba lub instytucja dająca środki finansowe na wyprodukowanie czegoś.

Negocjacje

Dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji.

Osoba fizyczna

Prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili śmierci, w odróżnieniu od osób prawnych. Bycie osobą fizyczną pociąga za sobą zawsze posiadanie zdolności prawnej, czyli możliwość bycia podmiotem stosunków prawnych (praw i zobowiązań).

Osoba prawna

Jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego. Osobę prawną definiuje się zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez prawo (przepisy prawa cywilnego) w osobowość prawną.

Pasywa

Termin księgowy oznaczający źródła pochodzenia majątku przedsiębiorstwa.

Podmiot gospodarczy

Każdy, niezależnie od jego formy organizacyjnej, aktywny uczestnik procesów gospodarczych, którego decyzje i działania wywołują skutki ekonomiczne. Celem ich istnienia jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Podwykonawca

Firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy.

Popyt skumulowany

Całkowita wielkość planowanych wydatków na zakup dóbr finalnych i usług wyprodukowanych w danym państwie, w danym okresie.

Potentat

Osoba, instytucja lub państwo mające bardzo duże znaczenie i wpływy w jakiejś dziedzinie gospodarki.

PR – Public Relations

Imagistyka społeczna– kształtowanie stosunków publicznie działającego podmiotu z jego otoczeniem. Celem działań public relations jest dbałość o dobry wizerunek, akceptację i życzliwość wobec działań danej osoby lub firmy.

Prognoza gospodarcza

Działalność marketingowa, której prawidłowość wpływa w przedsiębiorstwie produkcyjnym na procesy zaopatrzenia w surowce i materiały, a także planowanie procesów produkcji, sprzedaży i działań logistycznych.

Projekt

Zbiór aktywności powiązanych ze sobą w złożony sposób zmierzających do osiągnięcia celu, często poprzez wytworzenie unikatowego produktu, usługi bądź rezultatu, które posiadają zaplanowany z góry początek i koniec.

Prowizja

Forma wynagrodzenia podmiotu z tytułu dokonanej czynności prawnej. Może być wynagrodzeniem za pośrednictwo w zawieraniu danej umowy na polecenie lub w imieniu podmiotu zlecającego (np. osoby fizycznej lub prawnej) albo też wynagrodzeniem tegoż podmiotu za świadczone przez niego operacje i usługi. Prowizja często ustalana jest jako odsetek wartości transakcji, usługi, naprawy, lub produktu i pobierana jednorazowo.

Referencje

Często używana i powszechna metoda selekcji przy przyjmowaniu nowych pracowników do pracy. Celem wystawiania referencji jest rekomendacja pracownika następnym pracodawcom.

Remarketing

Rodzaj kampanii prowadzonej w ramach programu reklamowego Google AdWords. Kampanie tego rodzaju wykorzystywane są w celu powtórzenia przekazu reklamowego użytkownikom, którzy odwiedzili stronę firmy/produktu.

Rentowność

Parametr odzwierciedlający efektywność posiadanych przez przedsiębiorcę kapitałów oraz efektywność gospodarowania aktywami. Wskaźniki rentowności nazywane są także wskaźnikami zyskowności lub stopami zwrotu. Mierzą one ekonomiczność wyrażaną relacją efektów do nakładów.

Reorganizacja

Ponowna organizacja porządku, który z różnych przyczyn - wewnętrznych lub zewnętrznych - nie do końca był w stanie spełnić pokładane w nim nadzieje.

Samofinansowanie

Oznacza finansowanie wydatków przedsiębiorstwa ze źródeł wewnętrznych (własnych), a nie ze źródeł zewnętrznych (tj. poprzez zadłużanie się u innych podmiotów).

Stopa zysku

Wskaźnik finansowy informujący o ekonomicznej efektywności danego przedsięwzięcia.

Strategia Biznesu

Koncepcja działania w wybranym przez przedsiębiorstwo obszarze określająca, komu i jakie produkty będą oferowane przy danych uwarunkowaniach konkurencyjnych.

Straty

Ujemny wynik przedsiębiorstwa.

Świadomość marki

Miernik znajomości marki wyrażony w trzech miernikach: świadomość spontaniczna, wspomagana i TOM.

Targetowana grupa odbiorców

Proces polegający na selekcji konsumentów przez reklamodawców w celu określenia docelowej grupy odbiorczej, która w największym stopniu jest zainteresowana reklamowanym produktem.

Udziałowiec

Osoba mająca udziały w spółce; właściciel udziałów.

Wakat

Wolne stanowisko pracy.

Wideokonferencja

Interaktywna komunikacja multimedialna, realizowana zazwyczaj za pomocą komputerów desktopowych, polegająca na przesyłaniu z dużą prędkością obrazu oraz dźwięku w czasie rzeczywistym pomiędzy odległymi lokalizacjami.

Wspólnik/Partner

Osoba, która wniosła wkład kapitałowy do spółki.

Wydajność

Wartość produkcji wytworzonej w danym okresie przez jednego pracującego.

Zarząd

Jednostka organizacyjna kierująca działalnością innych podporządkowanych jej organizacji lub jednostek organizacyjnych. Zespół ludzi uprawnionych do kierowania działalnością jednostki organizacyjnej lub jednostek organizacyjnych np. zarząd spółki kapitałowej.

Zasada memoriałowa

Zasada w rachunkowości polegająca na ujęciu w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym ogółu operacji gospodarczych dotyczących danego okresu. W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte przychody i obciążające ją koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich spłaty.

Zobowiązania

Rodzaj stosunku cywilnoprawnego, węzeł prawny łączący dłużnika z wierzyciele, który polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Prawo zobowiązań reguluje społeczne formy wymiany dóbr i usług o wartości majątkowej.

Zysk

Różnica między całkowitymi przychodami uzyskanymi ze sprzedaży produktów, a całkowitymi kosztami poniesionymi na wytworzenie tych produktów.

Wikipedia.pl
Słownik Języka Polskiego PWN